Service voorwaarden

Inhoudsopgave

Artikel 1 - Definities

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

Artikel 3 - Toepasselijkheid

Artikel 4 - Het aanbod

Artikel 5 - De overeenkomst

Artikel 6 - Herroepingsrecht

Artikel 7 - De prijs

Artikel 8 - Nakoming en aanvullende garantie

Artikel 9 - Levering en uitvoering

Artikel 10 - Duurtransacties: duur, annulering en verlenging

Artikel 11 - Betaling

Artikel 12 - Klachtenprocedure

Artikel 13 - Geschillen

Artikel 14 - Aanvullende of afwijkende voorwaarden

Artikel 15 - Aansprakelijkheid

Artikel 1 - Definities

Een definitie van de voorwaarden in dit document.

 1. Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument producten, digitale inhoud en / of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze goederen, digitale inhoud en / of diensten worden geleverd door de ondernemer of door een derde partij op basis van een overeenkomst tussen die derde en de ondernemer ;. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 2. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 3. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;
 4. Dag: kalenderdag;
 5. Digitale inhoud: gegevens geproduceerd en geleverd in digitale vorm;
 6. Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot het geregeld afleveren van goederen, diensten en / of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;
 7. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel - inclusief e-mail - waarmee de consument of ondernemer informatie die tot hem is gericht persoonlijk kan opslaan op een manier die in de toekomst kan worden geraadpleegd of gebruikt gedurende een periode die nodig is voor het uitvoeren van een professionele taak waarvoor de informatie bestemd is. bedoeld, en die een ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
 8. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de koopovereenkomst.
 9. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten, (toegang tot) digitale inhoud en / of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
 10. Overeenkomst op afstand: een tussen de ondernemer en de consument gesloten overeenkomst in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en / of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de uitsluitend of gedeeltelijk gebruikte overeenkomst een of meer wordt technieken voor communicatie op afstand;
 11. Technologie voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn.

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

Diep Curaçao

Kaya Panlefi 3, Jan Thiel, Curaçao

Telefoonnummer: + 599 9 698 1233

E-mailadres: info@diepcuracao.com

KvK-nummer: 147348

BTW-identificatienummer: 102461053

Artikel 3 - Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.

Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, geeft de ondernemer aan hoe de algemene voorwaarden kunnen worden ingezien en kunnen deze op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan, in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument beschikbaar worden gesteld op zodanige wijze dat de consument een eenvoudige opslag kan doen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is wordt, voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangegeven waar de algemene voorwaarden elektronisch kunnen worden ingezien en worden deze op verzoek van de consument kosteloos elektronisch of anderszins toegezonden.

Indien naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstvoorwaarden van toepassing zijn, zijn het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 4 - Het aanbod

Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en / of diensten.

De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en / of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.

Elk aanbod bevat zodanige informatie dat het voor de consument duidelijk is welke rechten en verplichtingen aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

Artikel 5 - De overeenkomst

De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

Indien de consument het aanbod elektronisch heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Als de consument elektronisch kan betalen, neemt de ondernemer passende veiligheidsmaatregelen in acht.

De ondernemer kan binnen wettelijke kaders - informeren of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals alle feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoorde sluiting van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op basis van dit onderzoek goede redenen heeft om de overeenkomst niet te accepteren, is hij gerechtigd een bestelling of verzoek te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

Uiterlijk bij levering van het product, de dienst of digitale inhoud deelt de ondernemer de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager:

 • de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument het herroepingsrecht kan uitoefenen, dan wel een duidelijke verklaring omtrent de uitsluiting van het herroepingsrecht;
 • de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
 • de prijs inclusief alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud;
 • indien van toepassing de bezorgkosten;
 • en de wijze van betaling, levering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;
 • de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is;

Bij een verlengde transactie is de bepaling in het vorige lid alleen van toepassing op de eerste levering.

Artikel 6 - Herroepingsrecht

Volgens de Curaçaose wet heeft de consument geen recht om het herroepingsrecht uit te oefenen en bestaat er geen officiële bedenktijd.

Artikel 7 - De prijs

Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en / of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.

De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer met variabele prijzen producten of diensten aanbieden waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft. Deze link naar schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.

Prijsverhogingen binnen 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien deze het gevolg zijn van wettelijke voorschriften of bepalingen.

Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit heeft bedongen en:

deze zijn het gevolg van wettelijke regelingen of bepalingen; of

de consument heeft de bevoegdheid de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 8 - Nakoming overeenkomst en aanvullende garantie

De ondernemer staat ervoor in dat de producten en / of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, de redelijke eisen van deugdelijkheid en / of bruikbaarheid en de op de datum van totstandkoming van de overeenkomst of overheidsvoorschriften bestaande wettelijke bepalingen. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.

Een aanvullende garantie die wordt geboden door de handelaar, zijn leverancier, fabrikant of importeur beperkt nooit de wettelijke rechten en beweert dat de consument de handelaar op grond van de overeenkomst kan opleggen indien de handelaar zijn deel van de overeenkomst niet is nagekomen.

Onder een aanvullende garantie wordt verstaan elke verplichting van de ondernemer, zijn leverancier, importeur of producent waarbij zij aan de consument bepaalde rechten of aanspraken verleent die verder gaan dan wat wettelijk vereist is, indien hij zijn deel van de overeenkomst. .

Artikel 9 - Levering en uitvoering

De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het ontvangen en uitvoeren van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen voor dienstverlening.

Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt.

Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal de ondernemer geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien deze niet is voltooid, ontvangt de consument de bestelling. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.

Na ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument heeft betaald, direct terugbetalen.

Het risico van beschadiging en / of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument, of uitdrukkelijk anders overeengekomen.

Artikel 10 - Duurtransacties: duur, annulering en verlenging

Annulering:

De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, opzeggen met inachtneming van de overeengekomen annuleringsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, te allen tijde door het einde van de bedenktijd opzeggen met inachtneming van de overeengekomen annuleringsregels en een opzegtermijn van minimaal de hoogste maand.

Consumenten kunnen de in de vorige paragrafen genoemde overeenkomsten:

te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;

tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;

altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft bedongen.

Uitbreiding:

Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor bepaalde tijd.

Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde tijd worden verlengd als de consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand. De opzegtermijn is maximaal drie maanden indien de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar minder dan eens per maand bezorgen van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften.

Looptijd:

Indien een overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar, kan de consument de overeenkomst te allen tijde beëindigen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich verzetten tegen opzegging voor het einde van de overeengekomen duur.

Artikel 11 - Betaling

Diep Curaçao levert producten voor directe betaling via de webshop en bij bezorging.

De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.

Indien de consument niet (tijdig) aan zijn betalingsverplichting (en) heeft voldaan, nadat hij door de ondernemer in kennis is gesteld van de betalingsachterstand en de ondernemer de consument een termijn van 14 dagen heeft gegeven om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, nadat de consument Bij niet-betaling binnen deze termijn van 14 dagen, is de over het verschuldigde bedrag verschuldigde wettelijke rente verschuldigd en is de ondernemer gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen.

Artikel 12 - Klachtenprocedure

De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer.

Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Indien een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

De consument moet de ondernemer minimaal 4 weken de tijd geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze periode ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenbeslechting.

Artikel 13 - Geschillen

Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 14 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende bepalingen of afwijkend van deze voorwaarden mogen niet nadelig zijn voor de consument en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

 Artikel 15 - Aansprakelijkheid

Diep Curacao is niet aansprakelijk voor persoonlijk letsel of schade aan het product als gevolg van verkeerd gebruik van een product gekocht bij Diep Curacao online shop.